ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Нормативна уредба
Граждански процесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс
Кодекс за застраховането
Търговски закон
Закон за търговския регистър
Закон за банковата несъстоятелност
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
Закон за електронния документ и електронния подпис
Закон за кооперациите
Закон за особените залози

Страница От 3