ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Документи
А1 Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец
А2 Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество
А3 Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество
А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност
А6 Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции
А7 Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация
А8 Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец
А9 Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие
А10 Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономич. интереси със седалище в РБългария
А11 Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в РБългария на ЕОИИ със седалище в др. държава-членка

Страница От 2