ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Информация за обмена на данни между Търговски регистър и други автоматизирани информационни системи
 
Информация за обмена на данни между Търговски регистър и други автоматизирани информационни системи
Съгласно чл. 113 от Наредба № 1, Агенция по вписванията може да предоставя цялата база данни по чл. 2 от ЗТР или структурирани части от нея. Предоставянето на информация по посочени от заинтересовано лице критерии не се включва в предметния обхват на цитираната разпоредба.
Възможностите за предоставяне на достъп до Автоматизираната информационна система (АИС) на Търговския регистър са:
1) Запитване-отговор, като външната АИС е активната страна. Тя се обръща към уеб услуга, изпращайки XML съобщение, съдържащо информация за исканата услуга. В отговор АИС-ТР изпраща XML съобщение с резултата от електронната услуга;
2) Абонамент за получаване на информация - При абонаментните електронни услуги активната страна е АИС-ТР. В този случай АИС-ТР генерира XML съобщение с информацията, отговаряща на критериите за абонамент. Това съобщение се изпраща до външната АИС. В отговор външната АИС потвърждава получаването на информацията с XML съобщение.
Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за предоставяне на цялата база данни на Търговския регистър и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 100 лв. (в сила от 01.01.2015 г.), а за абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по електронното дело на определен търговец се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.
За повече информация: