ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
   От тук може да изтеглите:
-- А. Заявления за първоначална регистрация, пререгистрация и промяна на основни обстоятелства
-- Б. Заявления за вписване на прокура, клон, залог, запор и ликвидация
-- В. Заявления за прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и преустройство
-- Г. Заявление за обявяване на актове
-- Д. Заявление за запазване на фирма
-- Ж. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 4 от ЗТР
-- Е. Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност
-- З. Допълнително приложение за заявители
-- Декларации
-- Молби
   От тук може да изтеглите инструкция за интеграция с Търговския регистър