ВНИМАНИЕ!!! Съгласно изискванията на ЗМИП в срок до 31 май 2019 г. следва да бъдат заявени данни относно действителни собственици в ТРРЮЛНЦ. Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията. Във връзка с планирано обновяване на информационните системи, в периода от 15:00 ч. до 18:30 ч. на 1 юни 2019 г. (събота), както и на 8-9 юни 2019 г. (събота/неделя) и 15-16 юни 2019 г. (събота/неделя) електронните услуги на ТРРЮЛНЦ, няма да бъдат достъпни.
Търсене
 
  
Ключова дума: *  
 
Допустими символи за ключова дума са букви и цифри