ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Сигнали и предложения
Очакваме Вашите мнения, забележки и препоръки:
Въведете изобразения код *
Име / Фирма / Наименование: *
 
Относно: *
 
Вашият текст: *