ВНИМАНИЕ!!! Съгласно изискванията на ЗМИП в срок до 31 май 2019 г. следва да бъдат заявени данни относно действителни собственици в ТРРЮЛНЦ. Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.